Reiki Tummo ® 3A, Meditation & Kundalini

Reiki Tummo® Level 3A Meditation & Kundalini Online, SpanishApril 30 – May 1, 202210 AM – 7 PMWashington DC TimeInstructor: Martha Luz Atkinson Description Reiki Tummo Level 3A The Level 3A Reiki Tummo training workshop takes you to the next level of...